privacy policy

W związku z wejściem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: „RODO”) zwracamy się do Państwa z prośbą o zapoznanie z zamieszczoną poniżej klauzulą informacyjną dotyczącą zasad przetwarzania danych osobowych przez firmę Tomasz Niedziński i Wspólnicy Sp.k. (zwana dalej: „Kancelaria Prawnicza”).

Kancelaria Prawnicza przetwarza między innymi dane osobowe:

  • klientów Kancelarii Prawniczej będących osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej – dane osobowe osób uprawnionych do reprezentacji takich podmiotów, pracowników i współpracowników takich klientów;
  • dostawców usług będących osobami fizycznymi, osobami prawnymi, jak również pracowników i współpracowników dostawców tych usług;
  • osób zgłaszających się do Kancelarii Prawniczej w celu uzyskania pomocy prawnej, jak również osób, których dane zostały uzyskane przy okazji świadczenia takich usług na rzecz klientów Kancelarii;
  • osób współpracujących z Kancelarią Prawniczą w sposób stały lub doraźny przy świadczeniu usług.

Podanie danych osobowych przez Klientów następuje dobrowolnie.

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Tomasz Niedziński i Wspólnicy Sp.k. z siedzibą w Warszawie; adres:
ul. Aleja 3 Maja 2 lok. 43, 00-391 Warszawa. Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000241913, NIP: 525-234-69-76, dane kontaktowe:
tel.: (22) 880 08 10 • (22) 880 08 11; adres e-mail: kancelaria@niedzinski.pl

 Cel przetwarzania Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu zapewnienia świadczenia przez Kancelarię prawniczą obsługi prawnej zgodnie
z obowiązującymi regulacjami prawnymi oraz zasadami kodeksu etyki zawodu.

Dysponowanie przez Kancelarię Prawniczą danymi osobowymi jest niezbędne do wykonywania umów, których Państwo i Kancelaria Prawnicza są stronami, dla realizacji obowiązków nałożonych na Kancelarię Prawniczą przez przepisy prawa oraz dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych.

Kancelaria Prawnicza nie przetwarza danych osobowych, jeżeli nie jest w stanie wykazać niezbędności przetwarzania dla realizacji któregokolwiek z powyższych celów.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), b), d) i f) RODO.

W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z Administratorem, podanie przez Państwa danych jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług prawnych z Kancelarią Prawniczą. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale
w razie ich niepodania zawarcie i realizacja umowy będzie niemożliwa.

 Okres przechowywania danych osobowych  

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych będzie uzależniony od podstawy prawnej      ich przetwarzania. W każdym jednak przypadku dane osobowe, którymi dysponuje Kancelaria Prawnicza, nie będą przetwarzane przez okres krótszy, niż ustawowo wymagany dla przechowywania danego  rodzaju informacji.

 Przysługujące Państwu prawa:

  • prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, które Państwa dotyczą, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia tych danych;
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie przepisów;
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli w ocenie przetwarzanie Państwa danych osobowych Kancelaria Prawnicza narusza przepisy RODO.